Luennoitsijat

Alkio Riku

Riku Alkio, FM on kokenut opetusalan ammattilainen. Hän on työskennellyt opettajana ja opinto-ohjaajana parin vuosikymmenen ajan. Nykyisin Alkio toimii seppo.io:n toimitusjohtajana. Alkio on ollut kehittämässä opettajille työkalua, joka yhdistää pelillisyyden, yhteisöllisen oppimisen ja mobiiliteknologian opetuskäytön. Hän on pitänyt esityksiä useissa eri maissa aiheenaan Pelien käyttö opetuksessa.


Hakkarainen Kai

Kai Hakkarainen on Helsingin yliopiston käyttäytymistieteen laitoksen kasvatustieteen professori. Hänen tutkimuksen kohteena on yhteisöllinen oppiminen: hän innostui aiheesta sekä sen tieteellisen kiinnostavuuden että omien haastavien oppimiskokemustensa vaikutuksesta. Hakkaraista kiinnostavat erityisesti sellaiset menetelmät ja käytännöt, joiden varassa moninaisia oppijoita voidaan voimaannuttaa oppimiseen ja itsensä ylittämiseen. Kun yksilöllä on mahdollisuus saada kehittyvään taitotasoonsa suhteutettua sosiaalista tukea, monet aluksi ylivoimaisilta tuntuneet oppimisen haasteet muuttuvat saavutettaviksi ja arkipäiväiseksi toiminnan ulottuvuudeksi. Hänen tutkimushankkeensa tähtäävät siihen, että kouluoppimisesta saataisiin henkilökohtaisesti ja sosiaalisesti innostavampi, yhteisöllisempi ja luovempi prosessi.

LUENTOMATERIAALI Hakkarainen Kai Yhteiskeksiminen, yhteisoppiminen ja itsensä ylittäminen 4.2.2017 short


Järvelä Sanna

Sanna Järvelä on Oulun yliopiston Oppimisen tutkimuksen professori ja hän johtaa Oppimisen ja Koulutusteknologian tutkimusyksikköä. Järvelän tutkimus pureutuu oppimisprosessiin ja hän on kiinnostunut erityisesti oppimisen taidoista yksin ja yhdessä opittaessa. Järvelän ja hänen tutkimusryhmänsä tavoitteena on suunnata digitaalisuuttaa oppimisen sytyttäjäksi, siten että se johtaisi aktiiviseen oppimiseen.


Karjalainen Satu

Satu Karjalainen, KM, lto, yliopisto-opettaja ja hän toimii varhaiskasvatuksen yliopisto-opettajana Oulun yliopistossa. Hänellä on tekeillä väitöstutkimus, joka keskittyy erityisesti lasten jaettuihin ilon kokemuksiin päiväkodissa.


Keltikangas-Järvinen Liisa

Psykologian professori, emerita Liisa Keltikangas-Järvinen tutkinut persoonallisuuden kuten itsetunnon ja sosiaalisten taitojen yhteyttä koulumenestykseen. Hänen erityiskohteenaan on ollut oppilasarvostelu ja oppilaan synnynnäisen temperamentin vaikutus tämän saamiin kouluarvosanoihin. Oppilaan temperamentin lisäksi tarkastelun kohteena on ollut myös opettajan temperamentti ja sen yhteys opettajan työstressiin ja hänen sosiaaliseen vuorovaikutukseensa. Tutkimustuloksistaan hän on julkaissut kirjan: ”Maailman paras koulu?”

LUENTOMATERIAALI: Keltikangas-Järvinen 040217


Kiilakoski Tomi

Tomi Kiilakoski, FT, on tutkija Nuorisotutkimusverkostossa. Hän on myös Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja. Hän on tutkinut lasten ja nuorten osallisuutta, koulua yhteiskunnallisena ympäristönä, kouluväkivaltaa, sekä kulttuurifilosofiaa. Hän on toimittanut ja kirjoittanut useita teoksia sekä laatinut pinon artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Kiilakoski osallistuu aktiivisesti nuorisotyön, koulun ja hyvinvointipolitiikan kehittämiseen paikallisella, valtakunnallisella ja järjestöjen tasolla. Aiemmin hän on toiminut opettajankouluttajana Tampereen yliopistossa sekä lehtorina Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Vapaa-aikanaan, jota on   turhan niukalti, hän soittaa kitaraa ja mandoliinia oululaisessa folk’n’roll-yhtyeessä Rommakossa.
2012-12-09. Oulu. Tomi  Kiilakoski. Photo : Jussi Tuokkola

LUENTOMATERIAALI Kiilakoski_Oulu_040217


Koivunen Anni

Anni toimii Suomen Sovittelufoorumi ry:n VERSO-ohjelmassa kouluttajana. Hän kouluttaa eri ikäisiä lapsia ja nuoria sekä heidän kanssaan työskenteleviä aikuisia vertaissovitteluun. Sovittelu tarjoaa vaihtoehtoisen tavan ratkaista oppilaiden keskinäisiä sekä opettajien ja oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä.

LUENTOMATERIAALI riidoistaratkaisuihin_17


Kuukka Ilona

Ilona Kuukka on valittu vuoden 2015 suomi toisen kielenä -opettajaksi. Valinta tehtiin yleisöltä tulleiden ehdotusten pohjalta. Valintakriteereitä olivat opettajan innostuneisuus ja innostavuus, opettajan ansiot suomi toisena kielenä -alan pedagogisessa kehittämisessä sekä opettajan halukkuus jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan muille suomi toisena kielenä -opettajille.


Lahtinen Nina


Larivaara Merja ja Toivonen Kari-Pekka


Lauerma Hannu

Hannu Lauerma, s.1961, on koko maata palvelevan vankien akuutin sairaalan, Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri, tietokirjailija, sivutoiminen yksityislääkäri ja psykiatrian dosentti Turun yliopistolla. Hän on koulutukseltaan psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja psykoterapeutti, jolla on unilääketieteen erityispätevyys. Aiemmin hän on työskennellyt mm. määräaikaisena psykiatrian professorina Turun yliopistossa ja sivutoimisesti THL:n tutkimusprofessorina. Hän on toiminut useiden lehtien kolumnistina ja hänelle on myönnetty kahdeksan erilaista tiedonvälittämiseen liittyvää palkintoa. Hän on ollut myös useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä. Hänellä on kokemusta asosiaalisten ja syrjäytyneiden potilaiden parissa toimimisesta alkaen vuodesta 1982.

LUENTOMATERIAALI: Ei julkaisulupaa


Luukkainen Olli

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja, KT Olli Luukkainen on työskennellyt laajasti sekä yleissivistävän että ammatillisen koulutuksen eri tehtävissä opettajana, erityisopettajana, opettajankouluttajana ja rehtorina sekä koulutuksen asiantuntijana ja johtajana.


Manninen Tony

Pelitohtori Tony Manninen, FT, on pelistudio LudoCraftin toimitusjohtaja ja elämän virrassa rimpuileva sisäinen yrittäjä. Tony on tunteellinen insinööri, joka ei kaihda olemassa olevien rakenteiden ravistelua. Luovuuden, intohimon ja leikin lisäksi Tonyä kiehtoo elämän peli ja pelimäisten ajatusten hyödyntäminen itsensä kehittämisessä ja maailman parantamisessa.


Marjamaa Tuomas

Tiimiwalmentaja Tuomas Marjamaa, Ritaharjun koulu


Maunu Nina

FM Nina Maunu toimii äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina Espoossa sekä opettajien täydennyskouluttajana. Maunu on kiinnostunut laajasti koulun toimintakulttuurin muutoksesta ja erilaisten luovien työtapojen kokeilemisesta. Maunun erikoisalaa on toiminnallinen kieliopin opetus, jonka alan pioneeri hän on. Maunu liittää kieliopin opetukseen esimerkiksi pelejä ja leikkejä, liikettä, draamaa, visuaalisia menetelmiä ja tarinallisuutta.

LUENTOMATERIAALI: OPI 17 OULU 4.2.2017 Nina Maunu


Pakanen Anitta

Anitta Pakanen on OAJ 3. varapuheenjohtaja, Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja, oululainen LTO, LO ja KM. Hän on pitkään Oulussa työskennellyt päiväkodin johtaja ja varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö. Anitta on toiminut LTOL:n ja OAJ:n monissa erilaisissa luottamustehtävissä sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla jo noin 30 vuotta. Hän on ollut mukana esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman uudistuksen eri vaiheissa 1990-luvulta alkaen ja tuoreimpana mukana OPH:n varhaiskasvatussuunnitelman perustetyössä. Lisäksi Anitta Pakanen on koulutuspolitiikan osaaja sekä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen nivelvaiheiden pedagogiikan ja toimintakulttuurin kehittäjä.


Palsa Lauri

Lauri Palsa, KM, toimii projektipäällikkönä Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa (KAVI). Yhtenä tehtävänään Palsa koordinoi valtakunnallisesti vietettävää mediakasvatuksen teemaviikkoa, Mediataitoviikkoa. Vapaa-ajallaan hän valmistelee medialukutaitoa käsittelevää väitöskirjaa.

LUENTOMATERIAALI Palsa Valeuutisista vaihtoehtoisiin faktoihin


Paretskoi Jyri

Jyri Paretskoi (s.1979) on kirjailja sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja.  Paretskoi on asunut vuodesta 2012 Iisalmessa.  Vuonna 2016 Paretskoi sai Laivakello-palkinnon Shell’s Angles -kirjoistaan.


Peltomaa Iida-Maria ja Luostarinen Aki

Reseptejä OPSin käyttöön

Itseään johtava opettaja luottaa omiin kykyihinsä, mutta haluaa samalla sitkeästi kehittää osaamistaan. Mitä tarkoittaa tämän päivän opettajuus ja oppivan yhteisön jäsenenä toimiminen? Kuinka kehittää ammatti-identiteettiään ja huolehtia samalla myös jaksamisesta ja hyvinvoinnistaan?

LUENTOMATERIAALI bit.ly/opiresepti
tai Peltomaa, Luostarinen OPI-päivä 4.2.2017


Peura Pekka

Pekka Peura on matemaattisten aineiden opettaja, opetusmenetelmien kehittäjä ja opettajien täydennyskouluttaja. Pekan intohimona on luoda uusia käytännön toimintamalleja kouluun, joiden avulla opetuskulttuurimme kehittyy kohti ihmisläheisempää oppimista. Pekka on palkittu työstään mm. Mensa-palkinnolla 2013 ja Campus Awardsilla 2015.

LUENTOMATERIAALI http://bit.ly/peura_opi17


Putus Tuula

Työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Turun yliopistosta.

Tuula Putus on tutkinut sisäilman terveyshaittoja vuodesta 1990 lähtien. Hän on toiminut erikoistutkijana Kansanterveyslaitoksessa vuosina 1984-2005, josta sisäilmatutkijana 1990-2005. Hän on työterveyshuollon erikoislääkäri ja on toiminut Työterveyslaitoksella Helsingissä ja Turussa. Tuula Putus on Suomen ainoa ympäristölääketieteen professori. Hän on ohjannut useita väitöskirjoja, joista valtaosa on käsitellyt koulujen kosteus- ja homevaurioita.


Rusanen Jarmo

Jarmo Rusanen suoritti FM-tutkinnon 1982, FT-tutkinnon 1990 ja sai dosentin arvon 1994, kaikki Oulun yliopistossa. Maantieteen laitoksen, nykyisen maantieteen tutkimusyksikön johtajana on on toiminut v. 2004 alkaen.

LUENTOMATERIAALI OPI-päivät 2_2017 Jarmo Rusanen


Sajaniemi Nina

Nina Sajaniemi on yliopistonlehtori Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitosella ja neuropsykologian erikoispsykologi.

 


Similä-Lehtinen Tuulikki

Tuulikki Similä-Lehtinen, KL, HTM, toimii OKKA-säätiön johtajana. Hän on aiemmin työskennellyt yliopistoissa ja ammattikorkeakoulussa erilaisissa  täydennyskoulutuksen tehtävissä.


Säikkälä Sirkka

Sirkka Säikkälä, KM, työskentelee vastaavana asiantuntijana EU:n Erasmus+ kansallisessa toimistossa Opetushallituksessa.
Työn tavoitteena on kertoa kansainvälistymismahdollisuuksista kouluille auttaa hankkeita toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

LUENTOMATERIAALI OPI 17 materiaali


Timonen Pekka

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden vastaava pääsihteeri, Valtioneuvoston kanslia

LUENTOMATERIAALI Timonen OPI Suomi 100 Oulu 030217


Tuominen Saku

Saku Tuominen on HundrEDin perustaja ja luova johtaja. Yrityksen tavoitteena on auttaa maailman kouluja muuttumaan. Aiemmassa elämässään Tuominen on ollut tv-tuottaja. Hän on myös kirjoittanut 10 kirjaa.


Vaismaa Mikko

Koomikko Mikko Vaismaa on ammattikoomikko ja hyvän tilannetajun omaava esiintyjä, joka ottaa aina huomioon tilanteen luonteen. Ilmeikäs ja ajatuksia herättävä esiintyjä tempaa mukaansa niin illan vietoissa kuin koko perheen tilaisuuksissa. Mikko on aiemmalta ammatiltaan opettaja ja on toiminut täyspäiväisenä koomikkona vuodesta 2008 asti. Mikko on myös vuoden 2007 stand up -koomikko tulokas ja ammattitaitoinen puhuja.


Vatanen Olli

Olli Vatanen, KM, luokanopettaja. Kokemusta oman luokan opettamisesta TVT-laitteita hyödyntäen. Kajaanin ICT-pedagogisen toimintakulttuurin kehittämishankkeen koordinaattori ja TVT-mentori.


Vidgren Juha

Vidgren on Ylä-Savossa, Vieremällä metsäkoneita valmistavan Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Ponsse Oyj työllistää kansainvälisesti 1 400 työntekijää lähes 40:ssä eri maassa.

Vidgrenin intohimo on paikallishistoria ja pienen kirkonkylän toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen yhdessä koulun, yritysten, yhdistysten, seurojen ja kunnan kanssa. Vidgren on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri eli omin sanoin; ” Alakansakoulun opettaja, joka saa toteuttaa koulutustaan vastaavaa työtä päivittäin teollisuuden parissa.”

Lähimpiin luottamustoimiin kuuluvat mm.;
Oulun yliopisto, hallituksen jäsen
Suomen Filmiteollisuus SF Oy, hallituksen jäsen
Vieremän Kylänraitti ry, puheenjohtaja
Vieremän Oriyhdistys ry, puheenjohtaja


Virtanen Rauli

Rauli Virtanen on vapaa toimittaja ja tietokirjailija. Hän toimi journalistiikan vierailijaprofessorina Tampereen yliopistossa 2015-2016. Virtanen on kirjoittanut kuusi teosta, joista viimeisin on ”Reissukirja” (WSOY 2014), missä hän kertoo kokemuksistaan maailman kaikissa maissa. Hänet on palkittu journalismista, joka liittyy konflikteihin ja humanitaariseen toimintaan.

LUENTOMATERIAALI:

 


Vuoksenmaa Johanna

Johanna Vuoksenmaa on viisikymppinen elokuva- ja TV-ohjaaja ja käsikirjoittaja. Ennen ohjaajanuraansa hän toimi valokuvataiteiljana ja kuvataideopettajana mm. Tampereen lasten- ja nuorten kuvataidekoulussa. Ammatillisen puuhastelun lisäksi hän on intohimoinen lentopallon pelaaja, avovesiuimari  ja kaikenlaisista elämän asioista pohjattomasti innostunut ihminen.


Vähähyyppä Kaisa

Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteerin roolissa häntä innostaa ja myös työllistää eniten meneillään oleva ylioppilastutkinnon kehittämistyö. Isoimpana muutoksena on koko tutkintoprosessin digitalisointi, joka tuo ylioppilastutkinnon nykyaikaan ja mahdollistaa kurkistuksen tulevaankin. Kaisan aiemmissakin työtehtävissä mm. Heurekassa, Opetushallituksessa tai Turun yliopistolla digitaalisen maailman käyttöönotto on ollut mukana monella tavalla, samoin aiemmissa opetustehtävissä. Digitaalisuus ei saa olla itsetarkoitus, mutta sen mahdollisuuksia on hyvä ottaa käyttöön – myös ylioppilastutkinnossa.

LUENTOMATERIAALI OULU 3_2_17


Välijärvi Jouni

Jouni Välijärvi toimii koulutustutkimuksen professorina Jyväskylän yliopistossa. Hän on ollut PISA -tutkimusohjelman kansallinen koordinaattori vuodesta 1998. Hän on myös Koulutuksen arviointineuvoston jäsen. Välijärvellä on pitkä kokemus yhteistyöstä opettajien, rehtorien, opetushallinnon, poliittisten päättäjien ja järjestöjen kanssa erilaisissa kehittämishankkeissa ja asiantuntijatehtävissä.

Kuva: Martti Minkkinen, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto